Tontin valinta

Sijainnin lisäksi tontti vaikuttaa talon hintaan. Kalliota tulee louhia ja savea paaluttaa. Rinteet tuovat omat haasteensa. Moreenpitoisia tasamaatontteja on niukasti. Purettavat talot aiheuttavat lisäkustannuksia.

Vastaavan mestarin kanssa kävimme katsomassa useita tontteja. Loimme sovelluksen, joka keräsi oikotie.fi:ltä ja etuovi.com:lta tietyltä alueelta tulevat tontit hintarajauksella taulukoksi, josta näkyi rakennusoikeus muine tietoineen. Suurin syy oli tähän se, että näin pääsimme myös itse tekemään muistiinpanoja ja pisteyttämään myytäviä tontteja. Kartta.fi -palvelu on loistava resurssi melukäyrineen ja maaperäkarttoineen, samoin HSL:n reittiopas. Näiden avulla syntyi taulukko. Tonttia saimme etsiä kuitenkin muutaman vuoden. Tontin valinta vaati lisäksi henkistä kypsyttelyä.

Minulle tontin valinnassa tärkeää oli myös sijainti korkealla jo ihan ilmastonmuutoksen aiheuttamien rankkasateiden vuoksi. Sateiden ennustetaan paitsi lisääntyvän, myös runsastuvan edelleen. Tarkistimme kaavasta myös tulevat väylähankkeet: terveydelle vaarallisimmat hiukkaset ovat niitä pienimpiä (pm2,5), jotka kulkeutuvat pisimmälle vilkasliikenteisistä teistä, ja joihin kuolee Suomessa noin pari tuhatta henkeä vuodessa – pääasiassa pääkaupunkiseudulla.
Huomioon on otettava nämäkin seikat: työ- ja tulevat koulumatkat, julkinen liikenne, sukulaisten, ystävien läheisyys sekä palvelut. Ja raha. Niin kuin rakentamisessa aina.

Sisäilmaltaan terveitä kouluja tai päiväkoteja ei ole ihan helppo löytää, ja sisäilmaongelmia saatetaan peitellä. Tietoa pitäisi saada kunnalta, sillä virkamiesten kaikki asiakirjat ovat lain mukaan julkisia, ja se koskee myös konsulteilta tilattuja tutkimuksia ja alkuperäisiä raportteja.

Nyt sitten olemme kallioisella rinnetontilla, josta pitää purkaa talo – rakas lapsuudenkoti.


Tietokulma tietojen julkisuudesta:

Koulujen ja päiväkotien kuntoraporttien saamiseksi kannattaa olla  yhteydessä virkamiehiin suoraan puhelimitse. Aina kunnat eivät kuitenkaan ole kovin avoimia sisäilmatilanteen suhteen. Viranomainen on kuitenkin velvollinen antamaan julkiset asiakirjat:

 • Julkisuuslain 1 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.
 • Julkisuuslain 9 § 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.
 • Julkisuuslain 2 § 4 momentin mukaan jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on
  • ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy,
  • annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi,
  • tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi sekä
  • annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.
 • Jos pyytää kunnalta tietoja, kannattaa
  • Lähettää yhteydenottoja kirjaamon kautta, niin varmistaa, että viranomainen ei voi vedota siihen, että posti ei olisi tullut perille. Usein sähköpostiosoite on muotoa kirjaamo@kunnannimi.fi.
  • Jos pyydettyä tietoa ei luovuteta, kannattaa pyytää viranhaltijapäätös tietojen epäämisestä. Tällöin viranhaltija joutuu tekemään virallisen päätöksen, johon tietojen epääminen perustuu.
  • Tietojen tulisi tulla kahdessa viikossa. Tietojen pyytäjän ei pääperiaatteen mukaan tarvitse selittää, mihin tietoja tarvitsee (samaisessa julkisuuslaissa mainittua).

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621:http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Avainsanat: Homekoulu, homealtistus, tontti, rakennuspaikka, rakentaminen, julkisuuslaki, kuntotiedot, kuntotutkimukset.